History 1878 - 1918

 

 

    ABADZHIEV. Georgi Kirov : “12 пехотна дивизия през Общоевропейската война презь1915-1918 год.” Епопея на българския воинъ, Възпоменателен сборник, III (1932), pp. 225-235.

    ANDREEV. Marko : “Къмъ Добро-Поле въ 1916 г.” Военноисторически сборник, V/1 (1931), pp. 1-133.

    ANGELOV. Angel : Материалъ за история на българската артилерия. Sofia : Печатница на Военно-издателски фондъ 1937.

    Бойните на България за освобождение и национално обединение. Документален фотоалбум. Sofia : Balkani Publishing 2003 (I volume), 2005 (II volume).

    Българската Армия в Първата Световна Война. Том първи. Септември 1915 – август 1916 г. Sofia : Военно Издателство 2005.

    Българска военна история. Подбрани извори и документи в три тома. Sofia : Военно издателство 1977; 1984; 1986.

    Военна техника и технически служби в българската войска и в БНА. Sofia : Военно издателство 1986.

    COIL. Spencer Anthony : Uniforms & Equipment of the Central Powers. A Study in Period Photograps I : Austria-Hungary & Bulgaria. Atgle, PA : Schiffer 2007.

    CORDIER. Louis : Victoire éclair en Orient 15-29 septembre 1918. Bataille sur les cimes Triomphe du 2e Bureau. Aurillac : U.S.H.A. 1968.

    D’ANGIO. Agnès : “Schneider et cie et l’effort de guerre de la Bulgarie 1897-1914. Études Balkaniques : XXXVII (2001/1-2), pp. 38-47.

    The unbekannte Verbündete. Bulgarien im Ersten Welltkrieg. Begleitband zur Sonderausstellung des Heeresgeschichtlichen Museums 24. Juni 200921 Februar 2010. Wien 2009.

    DIETERICH. D. : Weltkriegsende an der mazedonischen Front (Schlachten des Weltkrieges, Band 11). Oldenburg i.O./Berlin, Gerhard Stalling 1925.

    DOBREVSKI. Simeon : Укрепяване на Родината през презъ вековете, Sofia, Печатница Армейски В.-Издателски 1934

    DRUMEV. Marin : Боеветъ южно отъ с. Хума отъ 1.IX.1917 г. до 31.V.1918 г. и действията на артилерията (Военна библиотека 24). Sofia : Печатница на Армейския Военно-Издателски Фондъ 1924.

    DRUMEV. Marin : История на Видинския укрепен пункт 1891 – 1920, Sofia, Армейския военно-издателски фондъ 1935.

    EPKENHANS. Michael : “Military-Industrial Relations in Imperial Germany, 1870-1914”. War In History 10/1 (2003), pp. 1-26.

    ERICKSON. Edward J. : Defeat in Detail. The Ottoman Army in the Balkans, 1912-1913. Westport : Praeger 2003.

    FARNDALE. Martin : History of the Royal Regiment of Artillery. The Forgotten Fronts and the Home Base. Woolwich : The Royal artillery Institution 1988.

    FASSY. GÉRARD : Le commandement français en Orient (octobre 1915-novembre 1918). Paris : Economica 2003.

    FICHEV. Ivan : Вишето командуване презъ Балканската война 1912 г. отъ началото на войната до Чаталджа включително. Sofia : Печатница на Армейския Военно-Издателски Фондъ 1927.

    GENELKURMAY HARP TARİHİ BAŞKANLIĞI : Türk Silâlhi Kuvvetleri Tarihi III Cilt, 6 Kisim (1908-1920) Ankara : Basimevi 1971.

    GEORGIEV. T. : Командуването на първа отдълна армия въ Нишката операция отъ 1 до 15 октомврий 1915 година. Военна библиотека 120 : Sofia September 1943.

    GOROKHOFF, Gérard – KORLIAKOV, Andrei : Le Corps Expeditionnaire Russe en France et à Salonique. Paris : YMCA Press 2003.

    GRANDHOMME. Jean-Noël - ROUCAUD. Michel - SARMANT. Thierry : La Roumanie dans la Grande Guerre et l’effondrement de l’armée russe. Édition critique des rapports du général Berthelot chef de la mission militaire française en Roumanie 1916-1918. Paris : L’Harmattan 2000.

    GRANT. Jonathan : Rulers, guns, and money. The global arms trade in the Age of Imperialism. Cambridge Mass.London : Harvard University Press 2007.

    GRANT. Jonathan : “The Sword of the Sultan: Ottoman Arms Imports, 1854-1914”. The Journal of Military History, 66/1 (Jan. 2002), pp. 9-36.

    HALL. Richard Cooper : Balkan Breakthrough. The Battle of Dobro Pole 1918. Bloomington, Indiana : Indiana University Press 2010.

    История на 1-ви артилерийски полкъ и сформированията му. Sofia: Печатница "Графия" - Цанков1935.

    История на Българите, 5: Военна история на българите от древността до наши дин, Sofia, Труд 2007

    История на Българската артилерия. Sofia: Военно издателство 1977.

    HRISTOV. Dimitar : “Мобилизация на Българската войска през 1915”. Военноисторически сборник, 1972/1, pp. 199-213.

    Юбилейна книжка на 2-ий артилерийский полкъ 1880 – 1905. Sofia : Придворна печатница Бр. Прошекови 1905.

    KRAPCHANSKI V.N. – VAZELOV. D.D. – HRISTOV. G.R. – SKACHOV. I.K. : Кратък обзор на бойния състав, организацията, попълването и мобилизацията на българската армия от 1878 до 1944г. Sofia : Държавно военно издателство 1961.

    LANGENSIEPEN. Bernd – GULERYUZ Ahmet : The Ottoman Steam Navy 1828-1923. Edited and translated by James Cooper. London : Conway Maritime Press 1995.

    LON. Manuel : Bulgaria en la guerra europea 1915 – 1918. Madrid : Talleres del depósito de la guerra 1920.

    LUDOGOROV. Rusi :Спомени за дейностьта на флота и гарнизона на Варненския укрепенъ пунктъ презъ войната 1912/13 г.”, Военноисторически сборник, I/5-6 (1927), pp. 5-57.

    LYON. James M. B. : “A Peasant Mob: The Serbian Army on the Eve of the Great War”. Journal of Military History, 61/3 (July 1997), pp. 481-502.

    MARINOV. Vasil : История на 3-и Армейски артилер. полкъ. Shumen : Издание и печатъ Мавродиновъ 1940.

    MINISTERUL DE RĂSBOIU MARELE STAT-MAJOR BIUROUL INFORMAŢIUNILOR : Armata bulgară : 1914. Bucuresci : Tipografia Carol Göbl, 1915.

    МИНИСТЕРСТВО НА ВОЙНАТА: Списокъ на Офицерите отъ Българската войска. Действующа армия къмъ 15 януарий 1915 година. Sofia : Печаница Воененъ Журналъ 1915.

    МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА - ИНСТИТУТ ЗА ВОННА ИСТОРИЯ : История на зенитната артилерия и зенитно-ракетните войскн в Българската Армия. Sofia : Издателство на Министерството на ОтбранатаСвети Георги Победоносец 1995.

    МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА : История на служба Артилерийско въоръжение в Българската армия 1878-1990 година. Sofia : Издателство на Министерството на ОтбранатаСвети Георги Победоносец 1998.

    МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНАТА ОТБРАНАТА : Българската Земска Войска 1878-1879 г. Създаване на Българската войска след освободителната руско-турска война 1877-1878 г. Сборник от документи и материали. Sofia : Военно Издателство 1959.

    MOLHOV. Yako : “Българската артилерия през Балканската война (1912 г.)”. Военноисторически сборник : 57/1 (1988), pp. 72-91.

    NAYDENOV. Kalin : Снабдяването на армията въ време на война (Военна библиотека 31). Sofia : Печатница на Армейския военно-издателски фондъ 1925.

    NAPIER. Henry Dundas : Experiences of a Military Attaché in the Balkans. London : Drane’s 1922.

    NEDEV. Nikola : Les opérations en Macédoine. L’épopée de Doïran 1915 - 1918. Traduit par le Commandant Goetzmann. Sofia : Imprimerie Armeyski Voeno-Isdatelski Fond 1927.

    “Notes sur l’artillerie turque”, Revue Militaire Suisse 22 (1877), pp. 377-384; 413-419.

    NOYKOVMANOLOV : Книжка за офицера въ полето. Sofia 1912.

    NOYKOV. Stefan : Защо не победихме 1915 - 1918. Sofia 1922.

    OVSYANY. Nikolay Romanovich : Болгарское ополчение и земское войско к истории гражданского управления и оккупации в Болгарии в 1877-78-79 гг. Издание Военно-Исторической комиссии Главного штаба. Sankt Petersburg, Т-во Художественной печати 1904.

    PANAYOTOV. Atanas :Има ли Българска морска победа на егейско море през Първата световна война?”. Военноисторически сборник, 2007/1-2, pp. 23-26.

    PAVLOV. Vladimir : Развитие на Българската военноморски флот 1897 – 1913 г. Sofia : Държавно военно издателство, 1970.

    PETROV. Ivan : Войната в Македония (1915 – 1918). Sofia : Semarsh 2008.

    POIDEVIN. Raymond : Les relation économiques et financières entre la France et l’Allemagne de 1898 à 1914. Paris : Comité pour l’histoire économique et financière de la France 1998.

    POPOV. Ivan : Die Einnahme der Brückenkopffestung Tutrakan im Jahre 1916 und die bulgarische Wehrmacht von heute. Sofia, Hofdruckerei 1942.

    PRICE. Georg Ward : The Story of Salonika Army. New York: Edward. J. Clode 1918.

    PROKOPIEV. Anatoliy : “Беломорската част на Българския флот през Първата Световна Война”. Военно-исторически сборник : 77/4 (2004), pp. 27-30.

    Anton RAZSUKANOV: По бойнит полета съ 8-и Артилерийски полкъ (1915-1918). Sofia: ПечаницаСъгласие” 1929

    REULEAUR : Die Landesbefestigung in den Balkanstaaten. Berlin: Vossische Buchandlung Verlag 1912.

    RUSEV. Ivan : “Приносъ къмъ историята на II. армия въ войната 1915.-18. г. м.м. октомврий и ноемврий 1915. г. – Книга I. Действията на северния фронтъ”. Военноисторически сборник, II/3-4 (1929); III/9-10 (1930).

    SCAFEŞ. CORNEL I. – SCAFEŞ. IOAN I. : Cetatea Bucureşti. Fortificaţiile din jurul Capitalei 1884 – 1914. Bucureşti: Alpha MDN 2008.

    SIRMANOV. Yerotey :Духътъ и настроението на войиците от 11-артилерийски не с.с. полкъ, презъ време на балканската и съюзническа войни 1912-1913 година”, Военноисторически сборник, XVII/8 (19??), pp. 26-64.

    STROEA. Adrian (ed.) : 165 ani de existenţă a artileriei romăne moderne. Bucureşti : Editura Centrului Tehnic-Editotorial al Armatei 2008.

    STRUTZ. Georg : Herbschlacht in Macedonien Cernabogen 1916 (Schlacten des Weltkrieges, Band 5). Oldenburg i.O./Berlin : Gerhard Stalling 1925.

    TRUMPENER. Ulrich : “German Military Involvement in the First Balkan War”. In Béla KIRÁLI K. and Dimitrije DJORDJEVIC, eds. East Central European Society and the Balkan Wars. “War and Society in East Central Europe”, XVIII. New York : Columbia University Press 1986 : pp. 346-362.

    TÜRK. Fahri : Die deutsche Rüstungsindustrie in ihren Türkeigeschäften zwischen 1871 und 1914. Die Firma Krupp, die Waffenfabrik Mauser und die Deutschen Waffen- und Munitionsfabriken. Ein Beitrag zu deutsch-türkischen Beziehungen. Frankfurt am Main : Peter Lang 2007.

    TZBETKOV. Veselin : Военноконструкторското дело в пехотата и артилерията на Българската армия (1878 - 1944 г). Sofia : Свети Георги Победоносец 1994

    VACHKOV. Alexander : The Balkan War 1912-1913. Sofia : Angela 2005.

    VALCHOV. Ivan : Източният сектор при блокадата и атаката на Одринската крепост 1912-1913. Sofia : ПечатницаВитоша” 1913.

    VELEV. Petko : Морската артилерия на България 1879-1970 г. Varna : Галера 2000.

    VESYOLKIN. Mihail : Болгарская армия въ 1914 году. Odessa, 1916.

    VIVIAN. John : “Order of Battle of the British Salonika Army”. The New Mosquito 12 (September 2005).

    WAKEFIELD. Alan - MOODY. Simon : Under the Devil’s Eye. Britain’s Forgotten Army at Salonika 1915-1918. Phonix Mill : Sutton 2004.

    WRISBERG. Ernst von : Wehr und Waffen 1914 – 1918. Leipzig : K. F. Koehler 1922.