The Bulgarian purchase of artillery 1885 - 1912

 

 

1886

54 – 87mm L/24 Krupp field guns

50 – 75mm L/27 Krupp field guns

24 – 75mm L/13 Krupp mountain guns

1889

1 – 57mm L/25 Maxim Nordenfelt QF gun

1891

14 – 150mm L/30 Krupp siege guns

18 – 120mm L/11.6 Krupp field howitzers

72 – 87mm L/24 Krupp field guns

12 – 75mm L/13 Krupp mountain guns

30 – 57mm L/25 Gruson turret guns

1892

12 – 120mm L/30 Krupp fortress and siege guns

12 – 120mm L/11.6 Krupp field howitzers

64 – 87mm L/24 Krupp field guns

1 – 37mm L/23 Krupp gala gun

1896

8 – 87mm L/24 Krupp field guns

1897

24 – 150mm L/12 Schneider-Canet howitzers

24 – 120mm L/28 Schneider-Canet heavy field guns

2 – 100mm L/50 Schneider-Canet QF naval guns

90 – 87mm L/24 Krupp field guns

18 – 75mm L/16 Schneider-Canet mountain guns

2 – 65mm L/50 Schneider-Canet QF naval guns

2 – 47mm L/50 Schneider-Canet QF naval guns

1904

2 – 100mm L/50 Schneider-Canet QF naval guns

324 – 75mm L/32 Schneider-Canet QF field guns

54 – 75mm L/14 Krupp QF mountain guns

6 – 47mm L/30 Schneider-Canet QF naval guns

1906

2 – 240mm L/45 Schneider-Canet QF coastal guns

6 – 47mm L/30 Schneider-Canet QF naval guns

1907

36 – 75mm L/16 Schneider-Canet QF mountain guns

1909

36 – 120mm L/13 Schneider-Canet QF field howitzers

1911

2 – 75mm L/14 Krupp QF mountain guns