The organization of the Bulgarian artillery in 1911

 

 

 

Field artillery

Mountain artillery

Field howitzers

75mm QF

Schneider

87mm

Krupp

75mm

Krupp

75mm QF

Schneider

75mm QF

Krupp

75mm

Schneider

75mm

Krupp

120mm QF

Schneider

120mm

Krupp

Organization in peace

1st art. regt.

6 - 24

2nd art. regt.

6 - 24

3rd art. regt.

6 - 24

4th art. regt.

6 - 24

1 - 6

5th art. regt.

6 - 24

1 - 6

6th art. regt.

6 - 24

7th art. regt.

6 - 24

8th art. regt.

6 - 24

1 - 6

9th art. regt.

6 - 24

1st mnt. art. rgt.

4 - 16

2nd mnt. art. rgt.

4 - 16

3rd mnt. art. rgt.

4 - 16

Total

54 - 216

4 - 16

8 - 16

3 - 18

Organization at the mobilization

1st art. regt.

9 - 36

6 - 36

2nd art. regt.

9 - 36

6 - 36

3rd art. regt.

9 - 36

6 - 36

4th art. regt.

9 - 36

6 - 36

3 - 12

2 - 12

5th art. regt.

9 - 36

6 - 36

3 - 12

2 - 12

6th art. regt.

9 - 36

6 - 36

7th art. regt.

9 - 36

3 - 18

3 - 18

8th art. regt.

9 - 36

6 - 36

3 - 12

1 - 6

9th art. regt.

9 - 36

6 - 36

1st mnt. art. rgt.

7 - 28

3 - 18

2nd mnt. art. rgt.

9 - 36

3 - 18

3rd mnt. art. rgt.

7 - 28

3 - 18

Total

81 - 324

51 - 306

3 - 18

9 - 36

14 - 56

3 - 18

6 - 36

6 - 36

5 - 30