Romanian antiaircraft guns

 

 

 

57mm gun M. 1888

on A/A carriage model Burileanu

 

 

 

75mm gun Deport M. 1911

57mm gun M. 1891

on A/A carriage model Negrei

 

 

 

75mm Puteaux gun M. 1897

on a Berliet truck

57mm gun on A/A carriage model Burileanu

 

 

 

75mm gun Krupp M. 1881

on improvised A/A carriage

53mm gun on A/A

carriage model Burileanu

 

 

 

57mm gun on A/A

carriage model Burileanu