Strength of Bulgarian Artillery on 11 November 1885

 

 

 

1

2

3

4

5

Field Artillery

9cm guns Krupp M. 1873

16

18

18

48

4 973

9cm short range guns Krupp

30

30

30

27 503

8cm guns Krupp M. 1873

29

32

29

32

2 182

8cm short range guns Krupp

16

?

?

22 742

9 pdr steel guns M. 1867

51

24

52

52

11 264

9 pdr bronze guns M. 1867

28

4 pdr guns M. 1867

22

24

24

24

43 191

Mountain Artillery

3 pdr guns M. 1867

9

9

9

9

2 501

60mm guns Broadwell

9

5

5

5

13 054

45mm guns Whitworth

6

6

6

 

Fortress and Siege Artillery

24 pdr long guns M. 1867

17

7

7

10

18 146

24 pdr short guns M. 1867

4

4

6 inch mortars M. 1867

7

8

8

8

 

120mm guns Krupp L/25

3

2

?

2

 

10.66mm machine guns Nobel (six/ten barrels)

 

5

5

9

50 000

 

209

202

197

205

 

 

Remarks :

1. guns according with ANGELOV, История на Българската артилерия, p. 64.

2. guns according with Войната на Сръбско-Българската и Турция 1885 год., p. 99.

3. guns according with История на Българската артилерия, pp. 35-36.

4. guns according with История на служба "Артилерийско въоръжение" в Българската армия 1878-1990 година, p. 45.

5. rounds according with ANGELOV, История на Българската артилерия, p. 64.

6. according with Konstantin Nikiforov, Кратъкъ очеркъ..., pp. 415-416, the Bulgarian Artillery had only 47 modern long range guns, 18 9cm guns Krupp M. 1873 and 29 8cm guns Krupp M. 1873.

Ammunition available for the Bulgarian Artillery on 11 September 1885