Instructions, directions and regulations

 

 

Army

General directives for the tactical employment of large military units

Общи упътвания за тактическото употребление на големите войскови единици

1905

Field service regulations

Устав за полската служба

1906

Artillery

Rules for artillery adjustment and firing (The red booklet)

Правила за пристрелка и стрелба въ артилерията (Червената книжка)

1889

Field service regulations for the mountain artillery

Устав за строевата служба въ планинската артилерия

1889

Instructions for action and firing of artillery division with two or three eight-guns batteries

Инструкция за действие и стрелба от артилерийското отделение от две или три осеморъдейни батареи

1891

Field service regulations in artillery

Устав за строевата служба въ артилерия

1892

Direction for train in gymnastics in artillery

Наставление за обучаване гимнастица въ артиллерията

1892

Draft direction for firing in field and mountain artillery

Проекто-наставление за стрелбата въ полската и планиската артилерия

1897

Draft field service regulations for mountain artillery

Проекто-устав за строевата служба въ планинската артилерия

1897

Draft rules for firing in fortress-siege artillery

Проекто-правила за стрелбата въ крепостно-обсадната артилерия

1897

Regulations for horse training and manoeuvring with artillery division

Устав за конно учение и маневрирване съ артилерийското отделение

1898

Field service regulations for mountain artillery

Устав за строевата служба въ планинската артилерия

1899

Rules for firing in fortress-siege artillery

Правила за стрелбата въ крепостно-обсадната артилерия

1900

Field service regulations for field artillery

Устав за строева служба въ полската артилерия

1901

Regulations for infantry formation in artillery

Устав за пехотния строй въ артилерия

1901

Direction for firing in field and mountain artillery

Наставление за стрелбата въ полската и планиската артилерия

1902

Direction for firing in fortress-siege artillery

Наставление за стрелбата въ крепостно-обсадната артилерия

1902

Field service regulations for fortress artillery

Устав за строева служба въ крепостната артилерия

1903

The service of the feuerwerker in the field artillery

Службата на фейерверкера въ полската артилериа

1903

Draft direction for firing in field and mountain quick-firing artillery

Проекто-наставление за стрелбата въ полската и планинската скорострелна артилерия

1905

Instructions for the employment of the field quick-firing artillery in combat

Инструкция за употреблението на полската скорострелната артилерия въ боя

1905

Draft direction on sapper works for the field and mountain artillery

Проекто-наставление по сапьорите работи за полската и планиската артиллерия

1905

Draft field service regulations for quick-firing field artillery

Проекто-устав за строевата служба въ полската скорострелна артилерия

1906

Draft field service regulations for quick firing mountain artillery

Проекто-устав за строевата служба въ планинската скорострелна артилерия

1906

Draft instructions for the employment and the service of the fortress artillery

Проекто-инструкция за употреблението и службата на крепостната артилерия

1906

Instructions for the employment and the service in fortress-siege artillery attacking and defending strongholds and fortified positions in general

Инструкция за употреблението и службата въ крепостно-обсадната артилерия при атака и отбрана на крепостите и изобщо укрепените позиции

1906

Directive for the artillery reconnaissance

Упътване за артилерийското разузнаване

1907

Direction for the instruction of the pointers in field and mountain quick-firing artillery

Наставление за обучение на мерачи в полската и планинска скорострелна артилерия

1907

Direction for firing in field and mountain quick-firing artillery

Наставление за стрелбата въ полската и планинската скорострелна артилерия

1908

Field service regulations for quick-firing field artillery

Устав за строевата служба въ полската скорострелна артилерия

1908

Draft instructions for the employment of the heavy field artillery in combat

Проекто-инструкция за употреблението на тежката полска артилерия въ боя

1908

Direction for horsemanship in artillery

Наставление за ездата въ артилерията

1908

Field service regulations for quick firing mountain artillery

Устав за строевата служба въ планинската скорострелна артилерия

1909

Direction for firing in fortress-siege artillery

Наставление за стрелбата въ крепостно-обсадната артилерия

1909

Instructions for the employment of the fortress artillery in combat

Инструкция за употреблението на крепостната артилерия въ боя

1909

Instructions of the classes in artillery

Инструкция на занятията въ артилерията

1909

Field service regulations for quick-firing howitzers

Устав за строевата служба въ скорострелната гаубична артилерия

1910

Instructions for the employment of the heavy field artillery in combat

Инструкция за употреблението на тежката полска артилерия въ боя

1911

Field service regulations for coast artillery

Устав за строевата служба въ бреговата артилерия

1911

Field service regulations for heavy field artillery

Устав за строевата служба въ тежката полска артилерия

1912

Additional instructions for the employment of the artillery fire in future combats

Допълнителна инструкция за употреблението на артилерийския огън въ бъдещите боя

1913

Direction for the employment of the field artillery in combat

Наставление за употреблението на полската артилерия въ боя

1915

Direction for firing in field artillery

Наставление за стрелбата въ полската артилерия

1915

Instructions for the artillery a/a sections, machine guns posts and infantry commands on the defence against air enemy

Инструкция за артилерийските ПА взводове, картечни постове и команд и пехота по отбраната срещу въздушен противник

1915

Field service regulations for quick-firing field artillery system Krupp, gun instruction

Устав за строевата служба въ полската с.с. артилерия - система Круп, оръдейно учение

1915

Fire direction in the artillery division

Управление на огъня въ артилерийското отделение

1915

Direction for the use of telephones in the field artillery

Наставление за употреблението на телефоните въ полската артилерия

1915

Field service regulations for fortress artillery

Устав за строевата служба въ крепостната артилерия

1917

Rules for firing against tanks

Правила за обстрелване на танковете

1917

Engineers

Instructions for the utilization of telegraphic, telephonic and heliographic signal commands

Инструкция за използуване на телеграфните телефонните и хелиографните сигнални команди

1908

Direction for the use of the field telephonic transmitter devices

Наставление за ползуване отъ полските микрофонни телефонни апарати

1909

Direction for the action of the troops attacking and defending strongholds

Наставление за действията на войските при атаката и отбраната на крепостите

1911

Directions on communications for pioneers

Наставления по съобщения за пионерите

1911

Direction for telegraphers general information

Наставление за телеграфистите общи сведения

1911

Instructions for the attack of fortified positions and the fortification of field positions

Инструкция за атака на укрепени позиции н укрепяването на полски позиции

1915

Instructions for the employment of the hand grenades and high explosive bombs in the army

Инструкция за употреблението на ръчните и фугасните бомби въ войската

1915