Bulgarian guns 1878 - 1915

 

 

Field guns

Schneider-Canet 75mm QF M. 1904

Krupp 75mm QF M. 1903 ex Turkish

Krupp 75mm QF M. 1910 ex Turkish

Krupp 75mm QF M. 1911 ex Turkish

Krupp 87mm M. 1886

Krupp 87mm M. 1873

Krupp 75mm M. 1886

Mountain guns

Schneider-Canet 75mm mountain gun M. 1911 ex Turkish

Schneider-Canet 75mm QF M. 1907

Krupp 75mm QF M. 1904

Krupp 75mm QF M. 1904 ex Turkish

Schneider-Canet 75mm M. 1897

Krupp 75mm M. 1886

Howitzers

Schneider-Canet 150mm M. 1897/05

Krupp 150mm QF howitzer M. 1905 ex Turkish

Schneider-Canet 120mm QF field howitzer M. 1909

Krupp 120mm field howitzer M. 1892

Siege and fortress guns

Krupp 150mm L/30 M. 1892

Krupp 120mm L/30 M. 1892

Schneider-Canet 120mm L/28 M. 1897

Krupp 120mm L/25 M. 1882

Krupp 105mm L/30 QF M. 1905 ex Turkish

Armstrong 10 pdr

Gruson 57mm M. 1892

Krupp 37mm M. 1892

Anti-aircraft guns

Krupp 75mm L/30 QF M. 1912

Krupp 75mm L/28 QF M. 1912

Naval and coastal guns

Schneider-Canet 240mm M. 1907

Schneider-Canet 100mm M. 1898

Schneider-Canet 65mm M. 1898

Schneider-Canet 47mm L/60 M. 1898

Schneider-Canet 47mm L/30 semiautomatic gun

Maxim-Nordenfelt 57mm

Obsolete Russian guns

6 inch [152mm] mortar M. 1867

24 pdr [152mm] long gun M. 1867

24 pdr [152mm] short gun M. 1867

9 pdr [106.7mm] steel gun M. 1867

9 pdr [106.7mm] bronze gun M. 1867

4 pdr [86.8mm] field gun M. 1867

3 pdr [76.2mm] mountain gun M. 1867

Obsolete ex Turkish guns

Krupp 9cm field gun

Krupp 8cm field gun

Broadwell 6cm mountain gun

Whitworth muzzle-loading mountain gun

Fortress Machine guns

10.66mm ten barrel Nobel machine gun

10.66mm six barrel Nobel machine gun